Valde

Biedrības “Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija” valdi uz 3 gadiem ievēl biedru kopsapulce. LHA valde no sava sastāva ievēl valdes priekšsēdētāju, kā arī organizē kopsapulces lēmumu izpildi, pārzina LHA līdzekļu racionālu izlietošanu, nosaka darba samaksas lielumu algotajiem LHA darbiniekiem, ievērojot LHA finansiālās iespējas, organizē LHA biedru reģistrāciju un uzskaiti, nolikumus, akceptē noslēgtos līgumus un citus darba dokumentus, lemj par LHA dalību citās sabiedriskajās organizācijās un par citiem jautājumiem, kas nav biedru kopsapulces kompetencē.

Pašreizējā valde ir ievēlēta 2022. gada 29. jūnijā. 

Valdes sastāvs:

Jānis Grasbergs, ZS "Zilūži" - valdes priekšsēdētājs

Ieva Rutkovska, ZS “Vītoliņi”

Aldis Kļaviņš, ZS “Ceriņi”

Jānis Pastars, SIA "Pērles A.A.J."

Inguna Liepiņa, ZS "Rijaskalni" 

Pēteris Bērziņš, ZS "Braslas"

Agris Ludriksons, ZS "Kūdras" 

 

Revīzijas komisija:

Māris Bošs, ZS "Tiltgaļi"

Vineta Zalmane, ZS "Saknītes"

Agnese Jēgere, ZS "Lejas Zosēni"

 

top