Struktūra

05.10.2022

PROJEKTI


LHA piedalās projektā "Efektīvs vides un dzīvnieku labturības saimniecību monitorings"

 

Efektīvs vides un dzīvnieku labturības saimniecību monitorings

Programma: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Projekts: Efektīvs vides un dzīvnieku labturības saimniecību monitorings

Projekta numurs: 22-00-A01612-000020

Projekta īstenošanas laiks: 14.07.2022.-30.06.2025.

Vadošais partneris: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Projekta partneri:

 1. Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
 2. Ventspils Augstskola,
 3. Biedrība "Latvijas Zemnieku federācija",
 4. Biedrība " Latvijas aitu audzētāju asociācija",
 5. Lauksaimnieku kooperatīvs "Piiratud Vastutusega SCE E-Piim Latvijas filiāle”,
 6. Biedrība “Gaļas liellopu audzētāju biedrība”,
 7. Biedrība “Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija”,
 8. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saimniecība Nākotne”,
 9. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Adams Farm”,
 10. Ēdoles pagasta zemnieku saimniecība "MEŽOKI",
 11. Dekšāru pagasta zemnieku saimniecība "DRUVAS".

Projekta mērķis:

Ilgtermiņa mērķis ir veicināt Latvijas lopkopības sektora ilgtspēju un konkurētspējas paaugstināšanu, ņemot vērā Eiropas zaļā kursa nostādnes. Pēdējos gados pasaulē aktuāli ir jautājumi saistībā ar vidi un klimatu, un var diezgan droši izteikt pieņēmumu, ka nākotnē tieši patērētājs būs galvenais, kurš pieprasīs produkciju, kas tiek ražota videi draudzīgā veidā. Šie nākotnes izaicinājumi lopkopjiem liek pārskatīt pašreizējo saimniekošanas veidu, iedziļināties vides un ilgtspējas jautājumos. Lai sasniegtu mērķi, tiks izveidota lopkopības sektoram inovatīva saimniecību monitoringa sistēma, kas nodrošinātu visu saimniecības datu uzskaiti un analīzi vienā vietā un veicinātu dzīvnieku labturības prasību ievērošanu, ilgtspējīgu saimniekošanu videi draudzīgā veidā, palīdzētu sekot līdzi ikdienas darbiem, samazinātu laiku pie dažādu atskaišu sagatavošanas.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti:

 1. Apzinātas lopkopības sektora saimniecību vajadzības un problēmas (pašreizējās un nākotnes).
 2. Izveidota lauksaimnieku fokusgrupa, kura iesaistās saimniecību monitoringa sistēmas izstrādē, tādejādi nodrošinot, ka sistēmas izstrādes laikā tiek saņemta atgriezeniskā saite no gala lietotājiem.
 3. Izstrādāta lopkopības saimniecību pārvaldības sistēma, kuru iespējams integrēt saimniecību pārvaldības sistēmā Manslauks.lv.
 4. Lauksaimnieki, konsultanti un citas saimniecību pārvaldībā ieinteresētas personas ir informētas par jaunizveidoto sistēmu un tajā veicamajām darbībām, un prot to lietot. Veicināta projekta un finansējuma avota atpazīstamība.
 5. Veiksmīgi ieviests projekts, laikā iesniegti projekta pārskati, izpildītas saistības pret finansējuma devēju, sadarbības veicināšana starp partneriem un iesaistītajām institūcijām.
 6. Publicitātes un mārketinga pasāmkumi, t.sk. mācības par izveidotās saimniecību monitoringa sistēmas lietošanu un funkcionalitāti.

Projekta kopējais finansējums: 499 994.22 eiro

Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finanšu līdzekļiem ar atbalsta intensitāti 90%.

Plašākai informācijai sazinieties ar LLKC Lopkopības nodaļas vadītāju Silviju Dreiieri. silvija.dreijere@lkc.lv

Vairāk informācija  par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai  pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

top